Skip to content

szczepionki dla dzieci przeciw grypie

2 lata ago

564 words

Kiedy populacja komórek reagujących pochodziła z Agtr1a. /. myszy pozbawione receptorów AT1A, stwierdziliśmy, że odpowiedzi proliferacyjne w MLR były znacząco zmniejszone o około 50%. Proliferacja była również zmniejszona, gdy oczyszczone komórki T z Agtr1a. /. myszy były używane jako odpowiedzi. Ponieważ receptory AT1 są również normalnie eksprymowane na komórkach prezentujących antygen, testowaliśmy, czy odpowiedź byłaby zakłócona, gdyby receptory AT1A były nieobecne w komórkach stymulatorowych, które dostarczają antygenowy bodziec do wywołania MLR. W tym przypadku proliferacja była podobna do tej indukowanej przez stymulatory typu dzikiego. Podsumowując, dane te sugerują, że zmniejszona proliferacja komórek z niedoborem receptora AT1A. W MLR wynika z braku bezpośrednich efektów angiotensyny II na populacje komórek odpowiadających, w tym limfocyty T. Przeprowadziliśmy obszerną analizę narządów limfoidalnych Agtr1a. /. myszy według wielkości, liczby komórek i składników komórkowych i nie stwierdzono żadnych zauważalnych różnic w porównaniu ze zwierzętami typu dzikiego (patrz Tabela 1). Niemniej jednak, aby upewnić się, że różnice w MLR nie były spowodowane subtelnym defektem rozwojowym spowodowanym brakiem receptorów AT1A, przeprowadziliśmy także eksperymenty MLR w komórkach typu dzikiego w obecności inhibitora ACE lub antagonisty receptora AT1. Zarówno hamowanie wytwarzania angiotensyny II, jak i blokowanie receptorów AT1 powodowało zależne od dawki hamowanie odpowiedzi proliferacyjnej. Poziom hamowania osiągnięty przez blokadę farmakologiczną, około 50% normy, był podobny do obserwowanego w doświadczeniach genetycznych. Podobieństwo między wpływem hamowania ACE a blokadą receptora AT1 sugeruje, że praktycznie wszystkie działania angiotensyny II w celu modulowania proliferacji limfocytów T są mediowane przez receptory AT1. Eksperymenty te sugerują również, że odpowiednie składniki RAS są obecne w hodowanych splenocytach w celu wytworzenia angiotensyny II w ilościach wystarczających do wywołania efektów komórkowych. Dlatego te badania identyfikują. Tkankę RAS. w narządach limfoidalnych, które przyczyniają się do regulacji komórkowych odpowiedzi immunologicznych. Różnicowy wpływ mutacji Agtr1a na proliferację indukowaną przez przeciwciało anty-CD3 w porównaniu z niespecyficznym mitogenem konkanawaliną A sugeruje, że działania receptorów AT1A w celu modulowania proliferacji komórek T mogą być swoiste dla stymulacji przez kompleks TCR / CD3. Zaangażowanie receptora limfocytów T antygenem w warunkach odpowiedniej stymulacji kostnej powoduje gwałtowny wzrost wewnątrzkomórkowego wapnia (51). Prowadzi to do aktywacji kalcyneuryny, fosfatazy zależnej od wapnia i kalmoduliny (34), która defosforyluje NFAT (34. 36, 52. 54). Gdy te białka są defosforylowane przez kalcyneurynę, przenoszą się do jądra, gdzie bezpośrednio aktywują transkrypcję genów, które promują aktywację i proliferację komórek T (55). Stymulacja receptora AT1 jest sprzężona ze zwiększonymi wewnątrzkomórkowymi poziomami wapnia w wielu systemach (1), w tym ludzkich PBMC (56). W związku z tym rozważaliśmy możliwość, że pobudzenie receptorów AT1 na limfocytach prowadzi do zwiększenia wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia i że ten sygnał wapniowy, w którym pośredniczy AT1, wyzwala aktywację kalcyneuryny i NFAT. Na poparcie tej możliwości, ostatnie badania wykazały, że stymulacja receptora AT1 jest wystarczająca do aktywacji szlaku kalcyneuryna-NFAT w miocytach sercowych i ta aktywacja prowadzi do zmiany fenotypu komórki, który może być hamowany przez cyklosporynę. W sercu ta ścieżka wydaje się być ważną przyczyną przerostu mięśnia sercowego (37, 38). Aby zbadać rolę szlaku kalcyneuryna-NFAT w proliferacji limfocytów za pośrednictwem angiotensyny II, zastosowaliśmy cyklosporynę, specyficzny inhibitor fosfatazy kalcyneuryny (52)
[przypisy: rozpoznanie wg icd 10, szkoła muzyczna inowrocław, mielopatia szyjna objawy ]

0 thoughts on “szczepionki dla dzieci przeciw grypie”